Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

«ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015».

Αγαπητοί γονείς

Σας γνωρίζουμε ότι, σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών, με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, ισχύουν οι:
αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 .Ε.Κ. 2204 Β΄/26-7-2012) και 2/37645/0020/8-7-2002 (Φ.Ε.Κ. 902 Β΄/17-7-2002) υπουργικές αποφάσεις περί του καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. 110 Α΄/17-5- 2002) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄/21-9-2010).

Επισημαίνουμε  τα  εξής:  
α) Η προαναφερόμενη εισοδηματική ενίσχυση, σύμφωνα με το   άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 3879/2010, καταβάλλεται πλέον στους δικαιούχους  με τη λήξη του εκάστοτε σχολικού έτους . 
β) Η προβλεπόμενη μεταξύ των δικαιολογητικών Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων  αφορά  στο  σχολικό  έτος  που  έληξε,   είναι  μοναδική και  δεν  επανεκδίδεται σε καμιά  περίπτωση  . 
γ)  Η  εισοδηματική  ενίσχυση  καταβάλλεται   μόνο   εφόσον   το   ετήσιο   οικογενειακό   εισόδημα   του  δικαιούχου δεν  υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ( 3. 000 )  ευρώ  .  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3016/2002 και την αριθ. 2/37645/0020/8-7-2002 υπουργική απόφαση, νοείται  το  συνολικό  ετήσιο  φορολογούμενο  πραγματικό  ή  τεκμαρτό,    καθώς    και    το    απαλλασσόμενο    ή    φορολογούμενο    με    ειδικό    τρόπο,    εισόδημα    του  φορολογούμενου,  της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του,  από κάθε  πηγή.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σύμφωνα με την αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 Υ.Α.)

1.    Βεβαίωση του/της  Διευθυντή/ντριας Προϊσταμένου/νης  της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε. Αφορά στο σχολικό έτος που έληξε, είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμιά περίπτωση.
2.     Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του/της δικαιούχου του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (για εισοδήματα του προηγούμενου έτους).
3.       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τουης δικαιούχου  (πρόσφατο).
 Αν ο δικαιούχος είναι διαζευμένος ή βρίσκεται σε διάσταση και δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, συνυποβάλλονται:
Α) Σχετικά έγγραφα – δικαστικές αποφάσεις κ.π.- για την απόδειξη της διάζευξης ή διάστασης και της επιμέλειας των τέκνων  .
Β) Αντίγραφο  της  Δήλωσης   Φορολογίας  Εισοδήματος  (Έντυπο  Ε1)  από όπου θα προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα βαρύνεται φορολογικά με το/τα τέκνο/τέκνα.
4.     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο σχολικό έτος 
 5.   Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου τραπεζικού λογαριασμού (με πρώτο  όνομα του δικαιούχου γονέα ή κηδεμόνα) για την επιβεβαίωση του IBAN.


Η  διάθεση των σχετικών εντύπων θα γίνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου.